Wedstrijdreglement voor het Elburgs kampioenschap Palingroken

Elburgs kampioenschap Palingroken (EK) editie 2017
 1. Algemeen

  Deelnemers aan het EK worden geacht grote zorg aan kwaliteit en hygiëne te besteden, het wedstrijdreglement te kennen en na te leven. Het niet naleven van de vereiste zorg voor kwaliteit en hygiëne zal niet alleen kunnen leiden tot een bekeuring van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

 2. Bij het niet naleven van de nader te noemen regels worden overtreders van deelname uitgesloten en kunnen zij van het wedstrijdterrein worden verwijderd. Deelnemen aan het EK is geheel op eigen risico.

 3. Deelname

  Het EK is een open kampioenschap en zolang er plaatsen beschikbaar zijn, is iedere serieuze inschrijving welkom. Het bestuur behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren om hen moverende redenen. Als het maximum aantal deelnemers bereikt is hebben voorinschrijvingen de voorkeur.

  Inschrijven kan tot 31 mei 2017. Iedere inschrijver dient het inschrijfgeld contant te betalen op 3 juni.

  Op de wedstrijddag dient iedere deelnemer zich om 11.00 uur te melden bij de visafslag bij de ingang van het terrein. Hij/Zij ontvangt om 11.00 uur de wedstrijdpaling. Bij aankomst ontvangt hij zijn wedstrijdnummer , De organisatie houdt rekening met deelnemers die naast elkaar willen zitten, mits dit tevoren wordt opgegeven. De rookplek is ruim bemeten met 400×300 cm. Deelnemers dienen met hun spullen binnen de aan hun toegewezen rookplek te blijven.

 4. Kwaliteit, hygiëne en kwantiteit

  Op dit kampioenschap mag vers gerookte paling direct uit de rookoven verkocht worden (max 10 pond), mits men zich aan de VWA en HACCP regels houd. Het meebrengen van reeds gerookte vis is ten strengste verboden. De deelnemer dient bij aankomst zijn medewerking te verlenen aan de keurmeester van het EK om de meegebrachte voedselwaren te controleren op temperatuur en hygiënische omstandigheden. De meegebrachte vis dient schoongemaakt en ontslijmd te zijn. Pekelen mag op het rookveld. De vis temperatuur mag bij aankomst maximaal 7° C bedragen. Deze vis dient gekoeld te worden bewaard in een koelbox met ijs o.i.d., tot aan de voorbereidingen en verwerking.

 5. Op de rookplek van de verkopende deelnemer dient een schoon en glad oppervlak aanwezig te zijn en te worden gehouden, waarop de paling wordt verpakt, gewogen en uitgereikt. Deze werkplek dient tegen zonlicht en neerslag beschermd te worden met een afdak, tent of parasol.

 6. Terreinregels

  Het is de deelnemers verboden om broodjes en/of gefileerde vis te verkopen. Verkoop van deze zaken, alsmede dranken, ijs, gefrituurde en/of gebakken voedselwaren zijn voorbehouden aan de door de organisatie aangestelde pachters. Op het terrein is frituren en/of bakken, ook voor eigen gebruik, verboden.

 7. Wedstrijdduur

  De wedstrijd begint op 3 juni 2017 om 11.00 uur en eindigt om 15.30 uur. De deelnemers bepalen zelf wanneer zij hun rookoven aansteken. Uiterlijk 15.45 uur dient de wedstrijdbepaling bij de scheidsrechter te zijn ingeleverd. De jury dient een weloverwogen keuze en beoordeling te kunnen maken. Vandaar dat wij er naar streven om de prijsuitreiking en de bekendmaking van de winnaars om 17.00 uur te laten plaatsvinden. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan hiervan worden afgeweken.

 8. Wedstrijdpaling

  Iedere deelnemer ontvangt om 11.00 uur van de wedstrijdleiding een tasje met daarin 2 (twee) gemerkte, vers gestripte, wedstrijdbepalingen. Na het roken dienen er 1 (een) paling, door de deelnemer zelf uit te zoeken, ingeleverd te worden bij de scheidsrechter. De paling dient verpakt te zijn in het zich ook in het tasje bevindende vetvrij papier. Deze zal deze palingen ter beoordeling af geven bij de jury. De merktekens dienen nog op de ingeleverde paling aanwezig te zijn.

Algemeen

De uitslag van de jury is bindend en hierover kan en mag op geen enkele wijze gecorrespondeerd of gediscussieerd worden.

De wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor ongevallen voor, tijdens en na de wedstrijd die door de deelnemers worden veroorzaakt. De organisatie sluit een Wettelijke Bedrijfs en/of Vereniging Aansprakelijkheidsverzekering af, t.b.v. de door haar georganiseerde evenementen. Uitsluitend de bepalingen in deze polis zijn van toepassing.

Iedere deelnemer neemt zijn eigen rookoven en verdere benodigdheden mee. Het roken van de paling dient uitsluitend te geschieden met rook, verkregen uit hout of houtachtige gewassen, welke in natuurlijke en onbehandelde staat verkeren.

De inschrijvende deelnemer dient te worden geacht zelf de wedstrijdpaling te roken.

De deelnemer dient tevens voldoende materialen mee te nemen om de voldoen aan de eisen zoals gesteld aan de voedselveiligheid. Denk hierbij aan wassen en drogen van de handen en voorzieningen voor het deponeren van afval. Water wordt door de organisatie ter beschikking gesteld.

Na afloop van de wedstrijd ruimt iedere deelnemer zijn rookplek zodanig op dat deze is in de staat zoals die was bij toewijzing.

Aan een eventuele controle van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit dient te allen tijde medewerking te worden verleend.

De jury beoordeelt de ingeleverde gerookte wedstrijdpaling op de navolgende punten:

 1. Kleur (uiterlijk)
 2. Gaarheid
 3. Structuur
 4. Zoutgehalte
 5. Smaak

Verder worden er punten gegeven voor de hygiëne tijdens het roken. Het totaal aantal behaalde punten bepaalt de volgorde in de uitslag. De jury beoordeelt alle ingeleverde palingen tegelijkertijd op kleur en uiterlijk om verschillen beter te herkennen. De 5 (vijf) juryleden beoordelen onafhankelijk van elkaar en het totaal van de ingeleverde juryrapporten per deelnemer bepaalt het aantal punten per deelnemer. Bij een gelijk aantal punten in beoordeling en hygiëne bepaalt de juryvoorzitter de volgorde.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"